Shrink Stator ແລະ Rotor ເຫມາະກັບການປຸກ

ລາຍລະອຽດ

ການສັ່ນສະເທືອນ Stator ແລະ Rotor ເຫມາະກັບອຸນຫະພູມສູງຄວາມຮ້ອນອຸປະກອນ

Stator_and_rotor ເຫມາະສົມກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ

 

 

 

 

 

 

stink stator ແລະ rotor ເຫມາະສົມ

 

 

 

 

 

 

 

 

stink stator fit ແລະ rotor

 

 

 

 

 

 

 

 

stator Rotor

 

 

 

 

 

Product Inquiry