ພື້ນຖານຄວາມຮ້ອນ Induction PDF

ພື້ນຖານການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແບບ Induction

ຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມຮ້ອນ induction
• High temperature in the workpiece (in most
cases).
• High power density for a short heating time
(in many applications).
• High frequency (in many applications).
• Thermal sources are inside the workpiece.

ພື້ນຖານຄວາມຮ້ອນ Induction

Induction-Heating-fundamentals.pdf