ພື້ນຖານຄວາມຮ້ອນ Induction

ພື້ນຖານຄວາມຮ້ອນ Induction

ຄວາມຮ້ອນແບບ Induction ແມ່ນຂະບວນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງວັດຖຸທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໂລຫະ) ໂດຍການກະແສໄຟຟ້າ, ໂດຍຜ່ານຄວາມຮ້ອນທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນວັດຖຸໂດຍກະແສໄຟຟ້າ.