ອັດຕະໂນມັດ Induction Forging ວິດີໂອ

Video ອັດຕະໂນມັດການປອມແປງອັດຕະໂນມັດຂອງເຕົາປອມການປອມແປງດ້ວຍລະບົບສົ່ງເສີມເຕັມອັດຕະໂນມັດ